A A A A A
สุภาษิต ๒๑
๑๕
เมื่อมีการปฏิบัติอย่างยุติธรรม คนชอบธรรมก็ยินดี แต่คนประพฤติชั่วหวาดผวา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๕
การผดุงความยุติธรรมทำให้ผู้ชอบธรรมชื่นชมยินดี แต่ทำให้ผู้ทำชั่วขวัญหนีดีฝ่อ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๕
การ​ตัดสิน​ที่​ยุติธรรม ทำ​ให้​คนดี​มี​ความสุข แต่​เป็น​ความ​หายนะ​สำหรับ​พวก​ที่​ทำ​ชั่ว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๕
เมื่อกระทำการยุติธรรม ก็เป็นการชื่นบานแก่คนชอบธรรม แต่เป็นความพินาศแก่คนกระทำชั่ว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๕
เมื่อกระทำการตัดสินก็เป็นการชื่นบานแก่คนชอบธรรม แต่คนกระทำความชั่วช้าจะได้รับความพินาศ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๕
เมื่อ กระทำ การ ตัดสิน ก็ เป็นการ ชื่นบาน แก่ คน ชอบธรรม แต่ คน กระทำ ความ ชั่วช้า จะ ได้ รับ ความ พินาศ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok