A A A A A
สุภาษิต ๒๑
๑๑
เมื่อคนชอบเยาะเย้ยถูกลงโทษ คนรู้น้อยจึงมีปัญญา เมื่อคนมีปัญญาได้รับการสั่งสอน เขาก็ได้ความรู้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๑
เมื่อคนชอบเยาะเย้ยถูกลงโทษ คนอ่อนต่อโลกก็เกิดปัญญา เมื่อฟังคนฉลาด เขาก็ได้ความรู้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๑
เมื่อ​คน​ที่​เย่อหยิ่ง​ถูก​ลงโทษ คน​ที่​อ่อน​ต่อ​โลก​ก็​จะ​ฉลาดขึ้น เมื่อ​คน​ฉลาด​ได้รับ​คำแนะนำ​สั่งสอน ตัว​เขา​เอง​ก็​ได้รับ​ความรู้​เพิ่มขึ้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๑
เมื่อคนมักเยาะเย้ยถูกลงโทษ คนเขลาก็ฉลาดขึ้น เมื่อปราชญ์ได้รับการสั่งสอนเขาก็ได้ความรู้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๑
เมื่อคนมักเยาะเย้ยถูกลงโทษ คนเขลาก็ฉลาดขึ้น เมื่อปราชญ์ได้รับการสั่งสอน เขาก็ได้ความรู้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๑
เมื่อ คน มัก เยาะ เย้ย ถูก ลงโทษ คน เขลา ก็ ฉลาด ขึ้น เมื่อ ปราชญ์ ได้ รับ การ สั่งสอน เขา ก็ได้ ความ รู้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok