A A A A A
สุภาษิต ๒๑
๑๐
คนอธรรมย่อมปรารถนาความชั่ว เพื่อนบ้านของเขาไม่ได้รับความเมตตาจากเขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๐
คนชั่วปรารถนาชั่ว เพื่อนบ้านไม่เคยได้รับความเมตตาจากเขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๐
คนชั่ว​อยาก​ทำ​ชั่ว เขา​ไม่ได้​มอง​เพื่อน​บ้าน​ด้วย​สายตา​ที่​เมตตา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๐
วิญญาณของคนชั่วร้ายปรารถนาความชั่ว เพื่อนบ้านของเขาไม่มีความกรุณาในหน่วยสายตาของเขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๐
วิญญาณของคนชั่วร้ายปรารถนาความชั่ว เพื่อนบ้านของเขาไม่เป็นที่ชอบใจในสายตาของเขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๐
วิญญาณ ของ คน ชั่ว ร้าย ปรารถนา ความ ชั่ว เพื่อนบ้าน ของ เขา ไม่ เป็น ที่ ชอบใจ ใน สายตา ของ เขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok