A A A A A
สุภาษิต ๒
ลูกเอ๋ย ถ้าเจ้ารับถ้อยคำของข้า และสะสมบัญญัติของข้าไว้กับเจ้า
จงเงี่ยหูของเจ้าฟังปัญญา จงเอียงใจของเจ้าเข้าหาความเข้าใจ
เพราะถ้าเจ้าร้องหาความรอบรู้ และเปล่งเสียงของเจ้าหาความเข้าใจ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

ลูกเอ๋ย หากเจ้ารับถ้อยคำของเรา และสะสมคำบัญชาของเราไว้กับตัว
หากเจ้าเงี่ยหูฟังปัญญา ใจจดใจจ่อเพื่อที่จะเข้าใจ
หากเจ้าเรียกหาวิจารณญาณ และร้องหาความเข้าใจ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ลูกเอ๋ย ถ้า​เจ้า​ยอมรับ​คำพูด​ต่างๆ​ของ​เรา และ​เก็บ​รักษา​คำสั่ง​ต่างๆ​ของ​เรา​ไว้​กับ​ตัว
ด้วย​การเงี่ยหู​ฟัง​สติปัญญา และ​ตั้งจิต​ตั้งใจ​ใฝ่หา​ความเข้าใจ
นั่นล่ะ เมื่อ​เจ้า​ร่ำร้อง​หา​ความ​หยั่งรู้​อัน​ลึกซึ้ง และ​ร่ำร้อง​หา​ความรู้​และ​ความเข้าใจ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

บุตรชายของเราเอ๋ย ถ้าเจ้ารับคำของเรา และสะสมคำบัญชาของเราไว้กับเจ้า
กระทำหูของเจ้าให้ผึ่งเพื่อรับปัญญา และเอียงใจของเจ้าเข้าหาความเข้าใจ
เออ ถ้าเจ้าร้องหาความรอบรู้ และเปล่งเสียงของเจ้าหาความเข้าใจ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

บุตรชายของเราเอ๋ย ถ้าเจ้ารับคำของเรา และสะสมคำบัญชาของเราไว้กับเจ้า
กระทำหูของเจ้าให้ผึ่งเพื่อรับปัญญา และเอียงใจของเจ้าเข้าหาความเข้าใจ
เออ ถ้าเจ้าร้องหาความรอบรู้ และเปล่งเสียงของเจ้าหาความเข้าใจ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

พระเจ้า ทรง ประทาน สติปัญญา ให้ บุตร ชาย ของ เรา เอ๋ย ถ้า เจ้า รับคำ ของ เรา และ สะสม คำ บัญชา ของ เรา ไว้ กับ เจ้า
กระทำ หู ของ เจ้า ให้ ผึ่ง เพื่อ รับ ปัญญา และ เอียง ใจ ของ เจ้า เข้าหา ความ เข้าใจ
เออ ถ้า เจ้า ร้อง หาความ รอบรู้ และ เปล่ง เสียง ของ เจ้า หาความ เข้าใจ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok