A A A A A
สุภาษิต ๒
แล้วเจ้าจะเข้าใจความชอบธรรมและความยุติธรรม และความเที่ยงธรรม คือหนทางที่ดีทุกสาย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

แล้วเจ้าจะเข้าใจว่าสิ่งใดถูกต้อง ยุติธรรม และเที่ยงธรรม คือเข้าใจวิถีอันดีทุกทาง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

แล้ว​เจ้า​จะ​เข้าใจ​ว่า​สิ่ง​ไหน​ถูกต้อง ยุติธรรม และ​เป็นธรรม คือ​หนทาง​อันดีงาม​ทั้งสิ้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

แล้วเจ้าจะเข้าใจความชอบธรรมและความยุติธรรม และความเที่ยงธรรม คือวิถีที่ดีทุกสาย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

แล้วเจ้าจะเข้าใจความชอบธรรมและความยุติธรรม และความเที่ยงตรง คือวิถีที่ดีทุกสาย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

แล้ว เจ้า จะ เข้าใจ ความชอบ ธรรม และ ความ ยุติธรรม และ ความ เที่ยงตรง คือ วิถี ที่ ดี ทุก สาย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok