A A A A A
สุภาษิต ๒
พระองค์ทรงสะสมสติปัญญาไว้ให้คนเที่ยงธรรม พระองค์ทรงเป็นโล่แก่ผู้ที่ดำเนินในความซื่อสัตย์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

พระองค์ทรงสะสมดุลยพินิจ ไว้ให้คนเที่ยงธรรม ทรงเป็นโล่ให้ผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างไร้ที่ติ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

พระองค์​จะ​สะสม​วิธี​แก้​ปัญหา​ไว้ให้​กับ​ผู้ซื่อสัตย์ พระองค์​เป็น​โล่​กำบัง​ให้​กับ​ผู้​ที่​ดำเนินชีวิต​อยู่​ใน​ทาง​ที่​ดีพร้อม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

พระองค์ทรงสะสมสติปัญญาไว้ให้คนเที่ยงธรรม พระองค์ทรงเป็นโล่ให้แก่ผู้ที่ดำเนินในความซื่อสัตย์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

พระองค์ทรงสะสมสติปัญญาไว้ให้คนชอบธรรม พระองค์ทรงเป็นดั้งให้แก่ผู้ที่ดำเนินในความเที่ยงธรรม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

พระองค์ ทรง สะสม สติปัญญา ไว้ ให้ คน ชอบธรรม พระองค์ ทรง เป็น ดั้ง ให้ แก่ ผู้ ที่ ดำเนิน ใน ความ เที่ยงธรรม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok