A A A A A
สุภาษิต ๒
แล้วเจ้าจะเข้าใจความยำเกรงพระยาห์เวห์ และพบความรู้ของพระเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

แล้วเจ้าจะเข้าใจความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า และพบความรู้ของพระเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

เมื่อนั้น​เจ้า​ก็​จะ​เข้าใจ​ว่า​ความ​ยำเกรง​พระยาห์เวห์​เป็น​อย่างไร และ​เจ้า​จะ​ได้​มี​ความรู้​ที่​มา​จาก​พระเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

นั่นแหละ เจ้าจะเข้าใจความยำเกรงพระเจ้า และพบความรู้ของพระเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

นั่นแหละ เจ้าจะเข้าใจความยำเกรงพระเยโฮวาห์ และพบความรู้ของพระเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

นั่นแหละ เจ้า จะ เข้าใจ ความ ยำเกรง พระ เยโฮวาห์ และ พบ ความ รู้ ของ พระเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok