A A A A A
สุภาษิต ๒
จงเงี่ยหูของเจ้าฟังปัญญา จงเอียงใจของเจ้าเข้าหาความเข้าใจ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

หากเจ้าเงี่ยหูฟังปัญญา ใจจดใจจ่อเพื่อที่จะเข้าใจ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ด้วย​การเงี่ยหู​ฟัง​สติปัญญา และ​ตั้งจิต​ตั้งใจ​ใฝ่หา​ความเข้าใจ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

กระทำหูของเจ้าให้ผึ่งเพื่อรับปัญญา และเอียงใจของเจ้าเข้าหาความเข้าใจ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

กระทำหูของเจ้าให้ผึ่งเพื่อรับปัญญา และเอียงใจของเจ้าเข้าหาความเข้าใจ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

กระทำ หู ของ เจ้า ให้ ผึ่ง เพื่อ รับ ปัญญา และ เอียง ใจ ของ เจ้า เข้าหา ความ เข้าใจ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok