A A A A A
สุภาษิต ๒
๑๒
เพื่อช่วยเจ้าให้พ้นจากทางของคนชั่ว จากคนที่พูดตลบตะแลง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๒
ปัญญาจะช่วยเจ้าให้รอดพ้นจากทางของคนชั่ว จากคนที่พูดตลบตะแลง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๒
เพื่อ​ช่วย​เจ้า​ให้​พ้น​จาก​ทาง​ของ​คน​ชั่ว และ​ให้​พ้น​จาก​คน​พูด​ร้าย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๒
ช่วยให้เจ้าพ้นจากทางแห่งคนชั่วร้าย จากคนที่พูดตลบตะแลง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๒
เพื่อช่วยเจ้าให้พ้นจากทางแห่งคนชั่วร้าย จากคนที่พูดตลบตะแลง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๒
เพื่อ ช่วย เจ้า ให้ พ้น จาก ทาง แห่ง คน ชั่ว ร้าย จาก คน ที่ พูด ตลบตะแลง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok