A A A A A
สุภาษิต ๒
๑๑
ความเฉลียวฉลาดจะปกป้องเจ้า และความเข้าใจจะเฝ้าเจ้าไว้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๑
ความสุขุมรอบคอบจะคุ้มครองเจ้า ความเข้าใจจะพิทักษ์รักษาเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๑
ความ​สุขุม​รอบคอบ​จะ​ปกป้อง​ตัว​เจ้า ความคิด​รอบคอบ​จะ​เฝ้าดูแล​ตัว​เจ้าไว้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๑
ความเฉลียวฉลาดจะคอยเฝ้าเจ้า และความเข้าใจจะระแวดระวังเจ้าไว้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๑
ความเฉลียวฉลาดจะคอยเฝ้าเจ้า และความเข้าใจจะระแวดระวังเจ้าไว้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๑
ความ เฉลียวฉลาด จะ คอย เฝ้า เจ้า และ ความ เข้าใจ จะ ระแวดระวัง เจ้า ไว้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok