A A A A A
สุภาษิต ๒
ลูกเอ๋ย ถ้าเจ้ารับถ้อยคำของข้า และสะสมบัญญัติของข้าไว้กับเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

ลูกเอ๋ย หากเจ้ารับถ้อยคำของเรา และสะสมคำบัญชาของเราไว้กับตัว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ลูกเอ๋ย ถ้า​เจ้า​ยอมรับ​คำพูด​ต่างๆ​ของ​เรา และ​เก็บ​รักษา​คำสั่ง​ต่างๆ​ของ​เรา​ไว้​กับ​ตัว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

บุตรชายของเราเอ๋ย ถ้าเจ้ารับคำของเรา และสะสมคำบัญชาของเราไว้กับเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

บุตรชายของเราเอ๋ย ถ้าเจ้ารับคำของเรา และสะสมคำบัญชาของเราไว้กับเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

พระเจ้า ทรง ประทาน สติปัญญา ให้ บุตร ชาย ของ เรา เอ๋ย ถ้า เจ้า รับคำ ของ เรา และ สะสม คำ บัญชา ของ เรา ไว้ กับ เจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok