A A A A A
สุภาษิต ๑๙
คนที่ได้ปัญญาก็รักตนเอง คนที่รักษาความเข้าใจไว้จะเจริญรุ่งเรือง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

ผู้ที่ได้สติปัญญาก็รักชีวิตของตนเอง ผู้ที่รักความเข้าใจไม่ช้าก็เจริญรุ่งเรือง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

คน​ที่​แสวงหา​ความ​เข้าใจ ก็​รัก​ตน​เอง คน​ที่​รักษา​ความรู้ ก็​พบ​กับ​ความ​สำเร็จ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

บุคคลที่ได้ปัญญาก็รักตนเอง บุคคลผู้รักษาความเข้าใจไว้จะจำเริญรุ่งเรือง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

บุคคลที่ได้ปัญญาก็รักจิตใจตนเอง บุคคลผู้รักษาความเข้าใจไว้จะพบสิ่งที่ดี
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

บุคคล ที่ ได้ ปัญญา ก็ รัก จิตใจ ตน เอง บุคคล ผู้ รักษา ความ เข้าใจ ไว้ จะ พบ สิ่ง ที่ ดี
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok