A A A A A
สุภาษิต ๑๙
๑๗
คนที่เมตตาคนยากจนก็ให้พระยาห์เวห์ทรงยืม และพระองค์จะทรงตอบแทนการกระทำของเขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๗
ผู้ที่เมตตาคนยากจนก็เท่ากับให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยืม และพระองค์จะทรงให้รางวัลตอบแทนสิ่งที่เขาทำ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๗
การ​เอื้อเฟื้อ​ต่อ​คน​จน คือ​การ​ให้​พระยาห์เวห์​ยืม และ​พระองค์​จะ​ตอบแทน​ความดี​ที่​เขา​ทำ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๗
บุคคลที่เอ็นดูคนยากจนก็ให้พระเจ้าทรงยืม และพระองค์จะทรงตอบแทนแก่การกระทำของเขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๗
บุคคลที่เอ็นดูคนยากจนก็ให้พระเยโฮวาห์ทรงยืม และพระองค์จะทรงตอบแทนแก่การกระทำของเขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๗
บุคคล ที่ เอ็นดู คน ยากจน ก็ ให้ พระ เยโฮ วาห์ทรง ยืม และ พระองค์ จะ ทรง ตอบแทน แก่ การก ระ ทำ ของ เขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok