A A A A A
สุภาษิต ๑๗
สินบนเหมือนแก้ววิเศษในสายตาของผู้ให้ เขาจะหันไปทางไหนก็เจริญรุ่งเรืองทางนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

สินบนเป็นแก้วสารพัดนึกสำหรับผู้ให้ ไม่ว่าจะหันไปหาใครเขาก็คิดว่าจะสำเร็จ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

คน​ที่​ให้​สินบน​คิด​ว่า​สินบน​คือ​หิน​นำ​โชค เพราะ​ไม่ว่า​เขา​หัน​ไป​ทางไหน ก็​ประสบ​ความ​สำเร็จ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

สินบนเหมือนแก้วกายสิทธิ์ในสายตาของผู้ให้ เขาจะหันไปทางไหนก็เจริญรุ่งเรืองทางนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

ของกำนัลก็เป็นเหมือนเพชรพลอยในสายตาของเจ้าของ ไม่ว่ามันจะหันไปทางไหนก็เจริญรุ่งเรืองทางนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

ของกำนัล ก็ เป็น เหมือน เพชร พลอย ใน สายตา ของ เจ้าของ ไม่ ว่า มัน จะ หัน ไป ทาง ไหน ก็ เจริญ รุ่งเรือง ทาง นั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok