A A A A A
สุภาษิต ๑๗
วาจาดีเลิศไม่คู่ควรกับคนโง่เขลาฉันใด วาจามุสายิ่งไม่เหมาะกับเจ้านายฉันนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

หากวาจาคมคายไม่เหมาะกับคนโฉดเขลา คำโกหกยิ่งไม่เหมาะกับผู้นำสักเท่าใด!
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

การ​พูด​ดีเลิศ​ไม่​ใช่​นิสัย​ของ​คนโง่ การ​พูด​โกหก​ยิ่ง​ไม่​ใช่​นิสัย​ของ​คนชั้นผู้นำ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

วาจาสละสลวยไม่งามแก่คนโง่ฉันใด วาจามุสายิ่งไม่งามแก่เจ้านายฉันนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

วาจาสละสลวยไม่เหมาะแก่คนโง่ฉันใด ริมฝีปากที่มุสายิ่งไม่เหมาะแก่เจ้านายฉันนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

วาจา สละสลวย ไม่ เหมาะ แก่ คน โง่ ฉันใด ริมฝีปาก ที่ มุสา ยิ่ง ไม่ เหมาะ แก่ เจ้านาย ฉันนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok