A A A A A
สุภาษิต ๑๗
๑๘
คนไม่มีสามัญสำนึกย่อมให้คำปฏิญาณ และเป็นผู้ค้ำประกันต่อหน้าเพื่อนบ้านของตน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๘
คนสิ้นคิดจับมือวางมัดจำ และค้ำประกันให้เพื่อนบ้าน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๘
มี​แต่​คน​ไม่​มี​สมอง​คิด​เท่านั้น​ที่​ไป​จับ​มือ ค้ำ​ประกัน​ให้​กับ​เพื่อน​บ้าน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๘
คนที่ไม่มีสามัญสำนึกก็ให้คำปฏิญาณ และเป็นผู้รับประกันต่อหน้าเพื่อนบ้านของตน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๘
คนที่ไม่มีความเข้าใจก็ให้คำปฏิญาณ และเป็นผู้รับประกันต่อหน้าเพื่อนของตน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๘
คน ที่ ไม่ มีค วาม เข้าใจ ก็ ให้ คำ ปฏิญาณ และ เป็น ผู้ รับประกัน ต่อหน้า เพื่อน ของ ตน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok