A A A A A
สุภาษิต ๑๗
๑๗
มิตรสหายย่อมรักกันทุกเวลา และพี่น้องเกิดมาเพื่อช่วยกันยามทุกข์ยาก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๗
เพื่อนมีความรักความหวังดีให้ทุกเวลา และพี่น้องก็เกิดมาเพื่อช่วยกันในยามทุกข์ยาก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๗
เพื่อน​แท้​ก็​รักกัน​อยู่​เสมอ ส่วน​พี่น้องนั้น​ก็​เกิด​มา​เพื่อ​ช่วยเหลือกัน​ใน​ยาม​ทุกข์ยาก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๗
มิตรสหายก็มีความรักอยู่ทุกเวลา และพี่น้องก็เกิดมาเพื่อช่วยกันยามทุกข์ยาก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๗
มิตรสหายก็มีความรักอยู่ทุกเวลา และพี่น้องก็เกิดมาเพื่อช่วยกันยามทุกข์ยาก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๗
มิตรสหาย ก็ มีค วาม รัก อยู่ ทุก เวลา และ พี่น้อง ก็ เกิด มา เพื่อ ช่วย กัน ยาม ทุกข์ ยาก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok