A A A A A
สุภาษิต ๑๗
๑๕
บุคคลที่ตัดสินว่าคนอธรรมไม่มีความผิดและบุคคลที่ลงโทษคนชอบธรรม ทั้งสองก็เป็นที่เกลียดชังต่อพระยาห์เวห์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๕
การปล่อยคนผิดให้ลอยนวลและการลงโทษคนบริสุทธิ์ ทั้งสองอย่างนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงชิงชัง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๕
พระยาห์เวห์​ขยะแขยง คน​ที่​ตัดสิน​ให้​คนชั่ว​พ้นผิด และ​คน​ที่​ตัดสิน​ให้​คน​บริสุทธิ์​รับ​โทษ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๕
บุคคลที่ปล่อยผู้กระทำผิดและบุคคลที่ลงโทษคนชอบธรรม ทั้งสองก็เป็นที่น่าเกลียดน่าชังแก่พระเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๕
ผู้ที่ช่วยให้คนชั่วร้ายเป็นฝ่ายถูกและผู้ที่ปรับโทษคนชอบธรรม ทั้งสองก็เป็นที่น่าสะอิดสะเอียนต่อพระเยโฮวาห์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๕
ผู้ ที่ ช่วย ให้ คน ชั่ว ร้าย เป็น ฝ่าย ถูก และ ผู้ ที่ ปรับโทษ คน ชอบธรรม ทั้ง สอง ก็ เป็น ที่ น่า สะอิดสะเอียน ต่อ พระ เยโฮวาห์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok