A A A A A
สุภาษิต ๑๗
๑๑
คนชั่วร้ายก็แสวงหาแต่การกบฏ ดังนั้นผู้สื่อสารดุร้ายจะถูกส่งไปสู้เขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๑
คนชั่วส่งเสริมให้คนกบฏต่อพระเจ้า แต่ยมทูตที่ไร้ความปรานีจะถูกส่งไปสู้กับเขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๑
คนชั่ว​นั้น​ก็​คิด​แต่​การกบฏ แต่​พระเจ้า​จะ​ส่ง​คน​โหดเหี้ยม​ไป​ลงโทษ​เขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๑
คนชั่วร้ายก็แสวงแต่การกบฏ แต่จะมีผู้สื่อสารดุร้ายไปสู้เขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๑
คนชั่วร้ายก็แสวงแต่การกบฏ ฉะนั้นจะมีผู้สื่อสารดุร้ายไปสู้เขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๑
คน ชั่ว ร้าย ก็ แสวง แต่ การก บฏ ฉะนั้น จะ มี ผู้ สื่อสาร ดุร้าย ไป สู้ เขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok