A A A A A
สุภาษิต ๑๗
เสบียงกรังหน่อยหนึ่งพร้อมกับความสงบสุข ดีกว่าบ้านที่เต็มด้วยงานเลี้ยงพร้อมกับการวิวาท
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

เศษเสี้ยวอาหารที่เย็นชืดพร้อมกับความสงบสุข ดีกว่าบ้านที่มีงานฉลองกันเต็มที่ พร้อมกับการทะเลาะวิวาท
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

มี​แค่​เปลือก​ขนมปัง​แห้ง​เป็น​อาหาร​ใน​ที่​เงียบสงบ ยัง​ดีกว่า​อยู่​ใน​บ้าน​ที่​เต็มไปด้วย​งานเลี้ยง​พร้อมกับ​การ​ทะเลาะ​วิวาท
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

เสบียงกรังหน่อยหนึ่งพร้อมกับความสงบ ดีกว่าเรือนที่มีการเลี้ยงเต็มพร้อมกับการวิวาท
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

เสบียงกรังหน่อยหนึ่งพร้อมกับความสงบ ดีกว่าเรือนที่มีเครื่องสักการบูชาเต็มพร้อมกับการวิวาท
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

คำสั่ง สอน เรื่อง ความ ดี กับ ความ ชั่ว ร้าย เสบียงกรัง หน่อย หนึ่ง พร้อม กับ ความ สงบ ดี กว่า เรือน ที่ มี เครื่อง สัก การ บูชา เต็ม พร้อม กับ การ วิวาท
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok