A A A A A
สุภาษิต ๑๓
บุตรชายที่มีปัญญาฟังคำสั่งสอนของบิดาตน แต่คนที่ชอบเยาะเย้ยไม่ฟังคำว่ากล่าว
คนกินของดีจากผลแห่งปากของตน แต่ความต้องการของคนทรยศก็คือความโหดร้าย
คนที่ระแวดระวังปากย่อมรักษาชีวิตของตน ส่วนคนที่เปิดริมฝีปากกว้างก็มาถึงความพินาศ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

ลูกที่ฉลาดรับฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ แต่คนชอบเยาะเย้ยไม่ฟังคำเตือนสติ
คนเราอิ่มเอมกับผลดีจากวาจาของตน แต่คนอสัตย์กระหายหาความโหดร้าย
ผู้ที่ระวังปากก็สงวนชีวิตของตน แต่ผู้ที่พูดพล่อยๆ จะถึงแก่หายนะ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ลูกชาย​ที่​ฉลาด​ย่อม​ฟัง​คำ​สั่งสอน​ของ​พ่อ แต่​คน​หยิ่งจองหอง​ไม่​ยอมฟัง​คำตักเตือน
คนดี​จะ​ได้​กิน​ผล​ดีที่​เกิด​จาก​คำพูด​ของ​เขา แต่​คน​หลอกลวงนั้น​หิว​กระหาย​ความโหดร้าย
คน​ที่​ระวัง​ปาก รักษา​ชีวิต​ตน แต่​คน​พูด​มาก ทำลาย​ตัวเอง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

บุตรชายที่ฉลาดฟังคำเตือนสติของบิดาตน แต่คนมักเยาะเย้ยไม่ฟังคำขนาบ
คนดีกินของดีจากผลปากของตน แต่ความปรารถนาของคนทรยศก็เพื่อความทารุณ
บุคคลที่ระแวดระวังปากของเขาจะสงวนชีวิตของเขา บุคคลที่เปิดริมฝีปากกว้างก็มาถึงความพินาศ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

บุตรชายที่ฉลาดฟังคำสั่งสอนของบิดาตน แต่คนมักเยาะเย้ยไม่ฟังคำขนาบ
คนจะกินของดีจากผลปากของตน แต่จิตใจของคนละเมิดจะกินความทารุณ
บุคคลที่ระแวดระวังปากของเขาจะสงวนชีวิตของเขา แต่บุคคลที่เปิดริมฝีปากกว้างก็จะมาถึงความพินาศ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

บุตร ชาย ที่ ฉลาด คือ พระ พร แห่ง ความชอบ ธรรม บุตร ชาย ที่ ฉลาด ฟัง คำสั่ง สอน ของ บิดา ตน แต่ คน มัก เยาะ เย้ย ไม่ ฟัง คำ ขนาบ
คน จะ กิน ของดี จาก ผล ปากขอ ง ตน แต่ จิตใจ ของ คน ละเมิด จะ กินความ ทารุณ
บุคคล ที่ ระแวดระวัง ปากขอ ง เขา จะ สงวน ชีวิต ของ เขา แต่ บุคคล ที่ เปิด ริมฝีปาก กว้าง ก็ จะ มา ถึง ความ พินาศ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok