A A A A A
สุภาษิต ๑๓
ค่าไถ่ชีวิตของคนคือความมั่งคั่งของเขา แต่คนยากจนจะไม่ได้ยินคำข่มขู่เอาค่าไถ่
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

ทรัพย์สมบัติอาจใช้เป็นค่าไถ่ชีวิตคน แต่คนจนไม่เคยถูกข่มขู่เรียกค่าไถ่
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ความ​ร่ำรวย​ของ​คนๆ​หนึ่ง สามารถ​ใช้​เป็น​ค่า​ไถ่​ชีวิต​เขา​ได้ แต่​คน​ยากจน​ไม่​ถูก​เรียก​ค่าไถ่
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

ค่าไถ่ชีวิตของคนคือทรัพย์ศฤงคารของเขา แต่คนยากจนไม่มีอะไรเป็นค่าไถ่
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

ค่าไถ่ชีวิตของคนคือทรัพย์ศฤงคารของเขา แต่คนยากจนไม่ฟังคำติเตียน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

ค่า ไถ่ ชีวิต ของ คน คือ ทรัพย์ ศฤงคาร ของ เขา แต่ คน ยากจน ไม่ ฟัง คำ ติเตียน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok