A A A A A
สุภาษิต ๑๓
มีคนที่ทำทีว่ามั่งคั่ง แต่ไม่มีอะไรเลย และมีคนที่ทำทีว่ายากจน แต่มีทรัพย์สมบัติมากมาย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

บางคนวางท่าร่ำรวยแต่ไม่มีอะไร แต่บางคนทำทีว่ายากจนแต่กลับมีทรัพย์สมบัติมากมาย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

คน​หนึ่ง​แสร้ง​ทำ​เป็น​รวย แต่​ไม่​มี​อะไร​เลย อีก​คน​หนึ่ง​แสร้ง​ทำ​เป็น​จน แต่​กลับ​มี​สมบัติ​มากมาย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

คนที่ว่าตนมั่งคั่ง แต่ไม่มีอะไรเลยก็มี คนที่ว่าตนเป็นคนจน แต่มีทรัพย์ศฤงคารเป็นอันมากก็มีอยู่
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

คนที่ว่าตนมั่งคั่ง แต่ไม่มีอะไรเลยก็มี คนที่ว่าตนเป็นคนจน แต่มีทรัพย์ศฤงคารเป็นอันมากก็มีอยู่
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

คน ที่ ว่า ตน มั่งคั่ง แต่ ไม่ มี อะไร เลย ก็ มี คน ที่ ว่า ตน เป็น คน จน แต่ มี ทรัพย์ ศฤงคาร เป็นอันมาก ก็ มี อยู่
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok