A A A A A
สุภาษิต ๑๓
๒๑
สิ่งเลวร้ายตามติดคนบาป แต่สิ่งดีเป็นรางวัลของคนชอบธรรม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๑
เคราะห์ร้ายไล่ตามคนบาป แต่สิ่งดีเป็นรางวัลของคนชอบธรรม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๑
ปัญหา​ไล่​ตาม​คนบาป แต่​ความ​รุ่งเรือง​เป็น​รางวัล​ของ​คนดี
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๑
ความเคราะห์ร้ายตามติดคนบาป แต่ความเจริญรุ่งเรืองให้บำเหน็จแก่คนชอบธรรม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๑
ความชั่วร้ายตามติดคนบาป แต่คนชอบธรรมจะได้รับความดีเป็นบำเหน็จ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๑
ความ ชั่ว ร้าย ตาม ติด คน บาป แต่ คน ชอบธรรม จะ ได้ รับ ความ ดี เป็น บำเหน็จ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok