A A A A A
สุภาษิต ๑๓
๑๔
คำสอนของคนมีปัญญาเป็นน้ำพุแห่งชีวิต เพื่อให้คนหลีกจากบ่วงมรณาได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๔
คำสอนของปราชญ์เป็นน้ำพุแห่งชีวิต ช่วยให้คนพ้นจากบ่วงความตาย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๔
คำสอน​ของ​คนฉลาด​เป็น​แหล่ง​น้ำ​แห่ง​ชีวิต เพื่อ​คน​จะ​ได้​หลีกเลี่ยง​จาก​กับดัก​แห่ง​ความตาย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๔
คำสอนของปราชญ์เป็นน้ำพุแห่งชีวิต เพื่อให้หลีกจากบ่วงของความมรณา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๔
กฎเกณฑ์ของปราชญ์เป็นน้ำพุแห่งชีวิต เพื่อจะออกไปให้พ้นจากบ่วงของความมรณา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๔
กฎเกณฑ์ ของ ปราชญ์ เป็นน้ำ พุ แห่ง ชีวิต เพื่อ จะ ออก ไป ให้ พ้น จาก บ่วง ของ ความมรณา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok