A A A A A
สุภาษิต ๑๓
บุตรชายที่มีปัญญาฟังคำสั่งสอนของบิดาตน แต่คนที่ชอบเยาะเย้ยไม่ฟังคำว่ากล่าว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

ลูกที่ฉลาดรับฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ แต่คนชอบเยาะเย้ยไม่ฟังคำเตือนสติ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ลูกชาย​ที่​ฉลาด​ย่อม​ฟัง​คำ​สั่งสอน​ของ​พ่อ แต่​คน​หยิ่งจองหอง​ไม่​ยอมฟัง​คำตักเตือน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

บุตรชายที่ฉลาดฟังคำเตือนสติของบิดาตน แต่คนมักเยาะเย้ยไม่ฟังคำขนาบ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

บุตรชายที่ฉลาดฟังคำสั่งสอนของบิดาตน แต่คนมักเยาะเย้ยไม่ฟังคำขนาบ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

บุตร ชาย ที่ ฉลาด คือ พระ พร แห่ง ความชอบ ธรรม บุตร ชาย ที่ ฉลาด ฟัง คำสั่ง สอน ของ บิดา ตน แต่ คน มัก เยาะ เย้ย ไม่ ฟัง คำ ขนาบ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok