A A A A A
สุภาษิต ๑๒
๒๖
คนชอบธรรมอยู่ในสภาพดีกว่าเพื่อนบ้านของตน แต่ทางของคนอธรรมนำตัวเขาให้หลงเจิ่นไป
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๖
คนชอบธรรมเลือกคบเพื่อน ส่วนทางของคนชั่วพาตนเองหลงเตลิดไป
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๖
คน​ที่​ทำ​ตามใจ​พระเจ้า​ย่อม​ให้​คำแนะนำ​ที่​ดี​แก่​คน​อื่น แต่​หนทาง​ของ​คนชั่ว​จะ​ทำ​ให้​คนอื่น​หลงผิด​ไป
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๖
คนชอบธรรมหันจากทางชั่วร้ายแต่ทางของคนชั่วร้าย นำเขาเองให้เจิ่นไป
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๖
คนชอบธรรมประเสริฐกว่าเพื่อนบ้านของตน แต่ทางของคนชั่วร้ายชักจูงพวกเขาให้หลง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๖
คน ชอบธรรม ประเสริฐ กว่าเพื่อน บ้าน ของ ตน แต่ ทาง ของ คน ชั่ว ร้าย ชักจูง พวก เขา ให้ หลง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok