A A A A A
สุภาษิต ๑๒
๒๒
พระยาห์เวห์ทรงเกลียดชังปากที่พูดมุสา แต่ทรงปีติยินดีในคนที่ประพฤติอย่างซื่อสัตย์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๒
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงชิงชังปากที่มุสาหลอกลวง แต่ทรงชื่นชมผู้ที่ซื่อสัตย์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๒
พระยาห์เวห์​เกลียด​คำพูด​โกหก แต่​พระองค์​ชื่นชอบ​คนสัตย์ซื่อ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๒
ริมฝีปากที่พูดมุสาเป็นที่น่าเกลียดน่าชังแก่พระเจ้า แต่บรรดาผู้ที่ประพฤติความซื่อสัตย์เป็นที่ปีติยินดีแด่พระองค์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๒
ริมฝีปากที่พูดมุสาเป็นที่น่าสะอิดสะเอียนต่อพระเยโฮวาห์ แต่คนทั้งหลายที่ประพฤติอย่างจริงใจเป็นความปีติยินดีของพระองค์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๒
ริมฝีปาก ที่ พูด มุสา เป็น ที่ น่า สะอิดสะเอียน ต่อ พระ เยโฮวาห์ แต่ คน ทั้งหลาย ที่ ประพฤติ อย่าง จริงใจ เป็นความ ปีติ ยินดี ของ พระองค์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok