A A A A A
สุภาษิต ๑๒
๑๖
คนโง่ย่อมแสดงความฉุนเฉียวของตนทันที แต่คนสุขุมย่อมไม่ใส่ใจต่อการสบประมาท
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๖
คนโง่เขลาระเบิดอารมณ์ ส่วนคนฉลาดไม่ใส่ใจคำสบประมาท
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๖
คนโง่​มัก​โพล่ง​ความโกรธ​ของ​เขา​ออก​มา​ทันที แต่​คน​ฉลาด​หลักแหลม​กลับ​ซ่อน​ความ​รู้สึก​อับอาย​ไว้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๖
จะรู้ความร้อนใจของคนโง่ได้ทันที แต่คนที่หยั่งรู้ย่อมไม่นำพาต่อการดูถูก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๖
จะรู้ความโกรธของคนโง่ได้ทันที แต่คนที่หยั่งรู้ย่อมปิดบังความอับอาย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๖
จะ รู้ความ โกรธ ของ คน โง่ ได้ ทันที แต่ คน ที่ หยั่งรู้ ย่อม ปิดบัง ความ อับอาย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok