A A A A A
สุภาษิต ๑๒
๑๔
คนเราอิ่มใจด้วยสิ่งดีจากผลแห่งปากของตน และผลงานแห่งมือของมนุษย์ก็กลับมาหาเขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๔
ผลจากวาจาทำให้คนเราได้รับสิ่งดีๆ เหมือนที่ได้รับรางวัลจากการกระทำของตน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๔
เขา​อิ่ม​ไป​ด้วย​สิ่ง​ที่​ดีๆ​ที่​เกิด​มา​จาก​คำพูด​ของ​เขา​เอง และ​เขา​จะ​ได้รับ​ผลตอบแทน​จาก​การกระทำ​ของ​เขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๔
จากผลแห่งถ้อยคำของตนคนก็อิ่มใจในความดี และผลงานแห่งมือของเขาก็กลับมาหาเขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๔
จากผลแห่งปากของตนคนก็อิ่มใจในความดี และผลงานแห่งมือของเขาก็จะกลับมาหาเขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๔
จาก ผล แห่ง ปากขอ ง ตน คน ก็ อิ่มใจ ใน ความ ดี และ ผล งาน แห่ง มือ ของ เขา ก็ จะ กลับ มา หา เขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok