A A A A A
สุภาษิต ๑๒
๑๒
คนอธรรมอยากได้ทรัพย์สิน ของคนชั่ว แต่รากของคนชอบธรรมจะเกิดผล
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๒
คนชั่วโลภอยากได้ของโจร แต่รากฐานของคนชอบธรรมเจริญงอกงาม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๒
คน​ชั่วร้าย โลภ​อยาก​ได้​สิ่ง​ที่​คนเลว​อีก​คนหนึ่ง​หา​มา​ได้ แต่​ราก​ของ​คน​ที่​ทำ​ตามใจ​พระเจ้านั้น​จะ​ออกดอก​ออกผล
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๒
หอคอยแข็งแรงของคนชั่วร้ายปรักหักพังสิ้น แต่รากของคนชอบธรรมตั้งมั่นคงอยู่
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๒
คนชั่วร้ายปรารถนาตาข่ายของคนเลว แต่รากของคนชอบธรรมย่อมออกผล
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๒
คน ชั่ว ร้าย ปรารถนา ตาข่าย ของ คน เลว แต่ ราก ของ คน ชอบธรรม ย่อม ออก ผล
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok