A A A A A
สุภาษิต ๑๒
๑๐
คนชอบธรรมย่อมห่วงใย ชีวิตสัตว์ของเขา แต่ความสงสารของคนอธรรมคือความดุร้าย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๐
คนชอบธรรมห่วงใยแม้แต่ความเป็นอยู่ของสัตว์ที่เขาเลี้ยง ส่วนความกรุณาของคนอธรรมก็ยังโหดเหี้ยม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๐
คน​ที่​ทำ​ตามใจ​พระเจ้า เข้าใจ​ความต้องการ​ของ​สัตว์​ที่​เขา​เลี้ยง แต่​ความ​เมตตา​ของ​คนชั่ว ก็​ยัง​เป็น​ความ​โหดเหี้ยม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๐
คนชอบธรรมย่อมเห็นแก่ชีวิตสัตว์ของเขา แต่ความกรุณาของคนโหดร้ายคือความดุร้าย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๐
คนชอบธรรมย่อมเห็นแก่ชีวิตสัตว์ของเขา แต่ความกรุณาของคนชั่วร้ายคือความดุร้าย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๐
คน ชอบธรรม ย่อม เห็นแก่ ชีวิต สัตว์ ของ เขา แต่ ความ กรุณา ของ คน ชั่ว ร้าย คือ ความ ดุร้าย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok