A A A A A
สุภาษิต ๑๑
คนที่ไม่นับถือพระเจ้าทำลายเพื่อนบ้านของเขาด้วยปาก แต่คนชอบธรรมจะรอดพ้นด้วยความรู้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

ปากของคนกลับกลอกทำลายเพื่อนบ้าน ส่วนคนชอบธรรมหนีพ้นโดยอาศัยความรู้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

คน​หลอกลวง​จะ​ใช้​คำพูด​ทำลาย​เพื่อน​บ้าน แต่​พวก​ที่​ทำ​ตามใจ​พระเจ้า​จะ​รอดพ้น​ไป​ได้​ด้วย​ความรู้​ที่​พวกเขา​มี
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

คนไร้พระเจ้าทำลายเพื่อนบ้านของเขาด้วยปาก แต่คนชอบธรรมได้รับการช่วยให้พ้นด้วยอาศัยความรู้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

คนหน้าซื่อใจคดทำลายเพื่อนบ้านของเขาด้วยปาก แต่คนชอบธรรมจะได้รับการช่วยให้พ้นด้วยอาศัยความรู้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

คน หน้า ซื่อ ใจ คด ทำลาย เพื่อนบ้าน ของ เขา ด้วย ปาก แต่ คน ชอบธรรม จะ ได้ รับ การ ช่วย ให้ พ้น ด้วย อาศัย ความ รู้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok