A A A A A
สุภาษิต ๑๑
๒๐
พระยาห์เวห์ทรงเกลียดชังใจตลบตะแลง แต่พอพระทัยคนที่ดำเนินชีวิตอย่างไร้ตำหนิ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๐
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงชิงชังคนที่คดในข้องอในกระดูก แต่ทรงชื่นชมคนที่วิถีทางของเขาไร้ที่ติ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๐
พระยาห์เวห์​สะอิดสะเอียน​คน​ที่​มี​จิตใจ​คดโกง แต่​พระองค์​จะ​ยอมรับ​คน​ที่​ใช้​ชีวิต​อย่าง​ไร้​ที่ติ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๐
คนที่ความคิดตลบตะแลงเป็นที่น่าเกลียดน่าชังแด่พระเจ้า แต่คนที่มีทางไร้ตำหนิย่อมเป็นที่ปีติยินดีของพระองค์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๐
คนที่มีใจตลบตะแลงเป็นที่น่าสะอิดสะเอียนต่อพระเยโฮวาห์ แต่คนที่เที่ยงตรงในทางของเขาย่อมเป็นความปีติยินดีของพระองค์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๐
คน ที่ มี ใจ ตลบตะแลง เป็น ที่ น่า สะอิดสะเอียน ต่อ พระ เยโฮวาห์ แต่ คน ที่ เที่ยงตรง ใน ทาง ของ เขา ย่อม เป็นความ ปีติ ยินดี ของ พระองค์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok