A A A A A
สุภาษิต ๑๑
๑๙
คนที่ตั้งมั่นอยู่ในความชอบธรรมจะมีชีวิตอยู่ แต่คนที่ติดตามความชั่วร้ายจะถึงความตาย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๙
มั่นใจได้ว่าคนชอบธรรมจะได้รับชีวิต ส่วนผู้ติดตามความชั่วก็ไปสู่ความตาย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๙
คน​ที่​ตั้งมั่น​อยู่​ใน​ทาง​ที่​พระเจ้า​ชอบใจ​จะ​มี​ชีวิต​ยืนยาว แต่​คน​ที่​เดิน​ตาม​ทาง​ชั่วร้าย​จะ​อายุ​สั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๙
บุคคลผู้ตั้งมั่นอยู่ในความชอบธรรมจะมีชีวิตอยู่ แต่บุคคลผู้ติดตามความชั่วร้ายจะถึงความตาย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๙
ความชอบธรรมนำไปสู่ชีวิตฉันใด บุคคลผู้ติดตามความชั่วร้ายจะนำไปสู่ความตายของตนเองฉันนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๙
ความชอบ ธรรม นำ ไป สู่ ชีวิต ฉันใด บุคคล ผู้ ติดตาม ความ ชั่ว ร้าย จะ นำ ไป สู่ ความ ตาย ของ ตน เอง ฉันนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok