A A A A A
๒ พงศาวดาร ๓๖
ส่วนพระราชกิจอื่นๆ ของเยโฮยาคิม และสิ่งน่าเกลียดน่าชังที่พระองค์ทรงกระทำ รวมทั้งสิ่งที่ไม่ดีอื่นๆ ซึ่งพบในพระองค์ ดูสิ มีบันทึกในหนังสือพงศ์กษัตริย์ของอิสราเอล และยูดาห์ และเยโฮยาคีนพระราชโอรสของพระองค์ทรงขึ้นครองราชย์แทน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

เหตุการณ์อื่นๆ ในรัชกาลเยโฮยาคิม สิ่งน่าชิงชังที่ทรงทำ และความเลวร้ายทั้งปวงเกี่ยวกับพระองค์ มีบันทึกไว้ในจดหมายเหตุกษัตริย์แห่งอิสราเอลและยูดาห์ แล้วเยโฮยาคีนโอรสของพระองค์ขึ้นครองราชย์แทน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

เหตุการณ์​อื่นๆ​ใน​สมัย​ของ​เยโฮยาคิม สิ่ง​ที่​น่า​รังเกียจ​ที่​เขา​ได้​ทำ​และ​สิ่ง​ต่างๆ​ที่​ไม่​ดี​เกี่ยวกับ​ตัวเขา ได้​ถูก​จดบันทึก​ไว้​ใน​หนังสือ​พงศ์​กษัตริย์​ของ​อิสราเอล​และ​ยูดาห์ และ​เยโฮยาคีน​ลูกชาย​ของ​เขา​ก็​ได้​ขึ้น​เป็น​กษัตริย์​ต่อ​จากเขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

ส่วนพระราชกิจนอกนั้นของเยโฮยาคิม และการน่าเกลียดน่าชัง ซึ่งพระองค์ทรงกระทำ และเหตุการณ์อื่นๆที่ไม่ดีซึ่งเกี่ยวกับพระองค์ ดูเถิด มีบันทึกไว้ในหนังสือพงศ์กษัตริย์ของอิสราเอล และยูดาห์ และเยโฮยาคีนโอรสของพระองค์ได้ครอบครองแทนพระองค์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

ส่วนพระราชกิจนอกนั้นของเยโฮยาคิม และการอันน่าสะอิดสะเอียนซึ่งพระองค์ทรงกระทำ และเหตุการณ์อื่นๆซึ่งเกี่ยวกับพระองค์ ดูเถิด สิ่งเหล่านี้ก็ถูกบันทึกไว้ในหนังสือของกษัตริย์แห่งอิสราเอลและยูดาห์ และเยโฮยาคีนโอรสของพระองค์ได้ครองราชย์แทนพระองค์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

เยโฮ ยา คีนได้ ครอบครอง เป็น เวลา สาม เดือน ( 2 พกษ 24 : 6 - 10 ) ส่วน พระราช กิจ นอก นั้น ของ เยโฮ ยาคิม และ การ อัน น่า สะอิดสะเอียน ซึ่ง พระองค์ ทรง กระทำ และ เหตุการณ์ อื่นๆ ซึ่ง เกี่ยว กับ พระองค์ ดูเถิด สิ่ง เหล่า นี้ ก็ ถูก บันทึก ไว้ ใน หนังสือ ของ กษัตริย์ แห่ง อิส รา เอลและ ยูดาห์ และ เยโฮ ยา คีนโอรส ของ พระองค์ ได้ ครอง ราชย์ แทน พระองค์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok