A A A A A
๒ พงศาวดาร ๓๖
เยโฮยาคิม มีพระชนมายุ 25 พรรษาเมื่อทรงเป็นกษัตริย์ และทรงครองราชย์ในกรุงเยรูซาเล็ม 11 ปี พระองค์ทรงทำสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระยาห์เวห์พระเจ้าของพระองค์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

เมื่อเยโฮยาคิมขึ้นเป็นกษัตริย์ พระองค์ทรงมีพระชนมายุ 25 พรรษา และทรงครองราชย์อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มสิบเอ็ดปี พระองค์ทรงทำสิ่งที่ชั่ว ในสายพระเนตรของพระยาห์เวห์พระเจ้าของพระองค์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

เยโฮยาคิม​มี​อายุ​ยี่สิบห้า​ปี​เมื่อ​เขา​เป็น​กษัตริย์ และ​เขา​ครอง​บัลลังก์​อยู่​ใน​เมือง​เยรูซาเล็ม​สิบเอ็ดปี เขา​ได้​ทำ​ชั่ว​ใน​สายตา​ของ​พระยาห์เวห์​พระเจ้า​ของเขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

เมื่อเยโฮยาคิม เริ่มครอบครองมีพระชนมายุยี่สิบห้าพรรษา และพระองค์ทรงครอบครองในเยรูซาเล็มสิบเอ็ดปี พระองค์ทรงกระทำความชั่วร้ายในสายพระเนตร พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

เมื่อเยโฮยาคิมเริ่มครองราชย์นั้นทรงมีพระชนมายุยี่สิบห้าพรรษา และพระองค์ทรงครองราชย์ในเยรูซาเล็มสิบเอ็ดปี พระองค์ทรงกระทำความชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

เมื่อ เยโฮ ยา คิมเริ่มค รอง ราชย์ นั้น ทรง มี พระ ชนมายุ ยี่สิบ ห้า พรรษา และ พระองค์ ทรง ครอง ราชย์ ใน เยรูซา เล็ม สิบ เอ็ด ปี พระองค์ ทรง กระทำ ความ ชั่ว ร้าย ใน สาย พระ เนตร ของ พระ เยโฮ วาห์พระเจ้า ของ พระองค์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok