A A A A A
๒ พงศาวดาร ๓๖
เยโฮอาหาสมีพระชนมายุ 23 พรรษาเมื่อทรงเป็นกษัตริย์ และทรงครองราชย์ในกรุงเยรูซาเล็มสามเดือน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

เมื่อเยโฮอาหาส ขึ้นเป็นกษัตริย์ พระองค์ทรงมีพระชนมายุ 23 พรรษา และทรงครองราชย์อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มสามเดือน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

เยโฮอาหาส​มี​อายุ​ยี่สิบสาม​ปี​เมื่อ​เขา​ขึ้น​เป็น​กษัตริย์ เขา​ครอง​บัลลังก์​อยู่​ใน​เมือง​เยรูซาเล็ม​ได้​สามเดือน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

เมื่อเยโฮอาหาสเริ่มครอบครองมีพระชนมายุ ยี่สิบสามพรรษา และพระองค์ทรงครอบครองในเยรูซาเล็มสามเดือน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

เมื่อเยโฮอาหาสเริ่มครอบครองมีพระชนมายุยี่สิบสามพรรษา และพระองค์ทรงครอบครองในเยรูซาเล็มสามเดือน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

เมื่อ เยโฮ อา หาส เริ่ม ครอบครอง มี พระ ชนมายุ ยี่สิบ สาม พรรษา และ พระองค์ ทรง ครอบครอง ใน เยรูซา เล็ม สาม เดือน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok