A A A A A
๒ พงศาวดาร ๓๖
๑๗
พระเจ้าจึงทรงนำพระราชาของคนเคลเดีย มาต่อสู้กับเขาทั้งหลาย พระราชานั้นทรงฆ่าชายหนุ่มของพวกเขาด้วยดาบในพระนิเวศ อันเป็นสถานนมัสการของเขาและไม่มีความกรุณาต่อชายหนุ่ม หรือหญิงพรหมจารี คนแก่หรือคนชรา พระเจ้าทรงมอบทุกคนไว้ในพระหัตถ์ของพระราชานั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๗
พระเจ้าทรงนำกษัตริย์ของชาวบาบิโลน มาปราบเขา สังหารชายหนุ่มของเขาในสถานนมัสการ ไม่ไว้ชีวิตแม้กระทั่งเด็ก ผู้หญิงและคนแก่ พระเจ้าทรงมอบพวกเขาทั้งหมดไว้ในมือเนบูคัดเนสซาร์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๗
พระองค์​ได้​ยก​กษัตริย์​ของ​ชาว​บาบิโลน​ขึ้น​มา​ต่อต้านเขา กษัตริย์​บาบิโลน​ได้​ฆ่า​พวก​คน​หนุ่ม​ของ​พวกเขา​ตาย​ด้วย​ดาบ​ใน​สถานที่​ศักดิ์สิทธิ์ และ​ไม่​ไว้​ชีวิต​ใคร​เลย​แม้​แต่​คนเดียว ไม่ว่า​จะ​เป็น​คนหนุ่ม​คนสาว คนชรา​หรือ​แม้แต่​คน​แก่ พระเจ้า​ได้​มอบ​พวกเขา​ทั้งหมด​ไว้​ใน​เงื้อม​มือ​ของ​กษัตริย์​เนบูคัดเนสซาร์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๗
พระองค์จึงทรงนำพระราชาแห่งคน เคลเดีย มาต่อสู้เขาทั้งหลาย ผู้ซึ่งฆ่าชายหนุ่มของเขาด้วยดาบในพระนิเวศ อันเป็นสถานนมัสการของเขาและไม่มีความกรุณาแก่ชายหนุ่ม หรือหญิงพรหมจารี คนแก่หรือคนชรา พระองค์ทรงมอบทั้งหมดไว้ในมือของเขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๗
พระองค์จึงทรงนำกษัตริย์แห่งคนเคลเดียมาต่อสู้เขาทั้งหลาย ผู้ซึ่งฆ่าชายหนุ่มของเขาด้วยดาบในพระนิเวศอันเป็นสถานบริสุทธิ์ของเขา และไม่มีความกรุณาแก่ชายหนุ่มหรือหญิงพรหมจารี คนแก่หรือคนชรา พระองค์ทรงมอบทั้งหมดไว้ในมือของเขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๗
พระองค์ จึง ทรง นำ กษัตริย์ แห่ง คน เคลเดี ยมาต่อสู้ เขา ทั้งหลาย ผู้ ซึ่ง ฆ่า ชาย หนุ่ม ของ เขา ด้วย ดาบ ใน พระ นิเวศ อันเป็น สถาน บริสุทธิ์ ของ เขา และ ไม่ มีค วาม กรุณา แก่ ชาย หนุ่ม หรือ หญิง พรหมจารี คน แก่ หรือ คน ที่ ค้อม ลง เพราะ ชรา พระองค์ ทรง มอบ ทั้งหมด ไว้ ใน มือ ของ เขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok