A A A A A
๒ พงศาวดาร ๓๖
๑๕
พระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของพวกเขาทรงกล่าวโดย ทูตของพระองค์อย่างไม่หยุดยั้ง เพราะพระองค์ทรงเมตตาสงสารประชากรและที่ประทับของพระองค์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๕
พระยาห์เวห์พระเจ้าของบรรพบุรุษของพวกเขาได้ส่งทูตของพระองค์มาเตือนพวกเขาครั้งแล้วครั้งเล่า เพราะพระองค์ทรงสงสารประชากรและที่ประทับของพระองค์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๕
พระยาห์เวห์ พระเจ้า​ของ​บรรพบุรุษ​พวกเขา ส่ง​คำพูด​มา​ถึง​พวกเขา​ผ่าน​ทาง​พวก​ผู้​ส่งข่าว​ของ​พระองค์​ครั้งแล้ว​ครั้งเล่า เพราะ​พระองค์​ไม่​อยาก​ทำลาย​ประชาชน​ของ​พระองค์​และ​สถานที่​อาศัย​ของ​พระองค์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๕
พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเขาทรง ใช้ให้ทูตของพระองค์มาอย่างไม่หยุดยั้ง เพราะพระองค์ทรงมีพระทัยกรุณาต่อประชากรของ พระองค์และต่อที่ประทับของพระองค์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๕
พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเขาทรงใช้ให้ทูตของพระองค์มาอย่างไม่หยุดยั้ง เพราะพระองค์ทรงมีพระทัยกรุณาต่อประชาชนของพระองค์และต่อที่ประทับของพระองค์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๕
คน ยู ดาห์ถูก กวาด ไป เป็น เชลย ( 2 พกษ 25 : 1 - 17 ) พระ เยโฮ วาห์พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ ของ เขา ทรง ใช้ ให้ ทูต ของ พระองค์ มา อย่าง ไม่ หยุด ยั้ง เพราะ พระองค์ ทรง มี พระทัย กรุณา ต่อ ประชาชน ของ พระองค์ และ ต่อ ที่ ประทับ ของ พระองค์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok