A A A A A
๒ พงศาวดาร ๓๖
๑๐
เมื่อถึงฤดูแล้งกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ทรงใช้คนไปนำเยโฮยาคีนมายังบาบิโลน พร้อมกับเครื่องใช้มีค่าแห่งพระนิเวศของพระยาห์เวห์ และทรงตั้งเศเดคียาห์พระญาติ ของพระองค์เป็นกษัตริย์เหนือยูดาห์และกรุงเยรูซาเล็ม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๐
ในฤดูใบไม้ผลิ กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ให้นำตัวเยโฮยาคีนไปยังบาบิโลน พร้อมกับของมีค่าทั้งปวงจากพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้า และตั้งเศเดคียาห์ลุง ของเยโฮยาคีนเป็นกษัตริย์ครองยูดาห์และเยรูซาเล็ม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๐
ใน​ฤดู​ใบไม้ผลิ กษัตริย์​เนบูคัดเนสซาร์​ส่ง​คน​ไป​พา​ตัว​เขา​มา​ที่​บาบิโลน​พร้อม​กับ​พวก​เครื่องใช้​ที่​มีค่า​จาก​วิหาร​ของ​พระยาห์เวห์ กษัตริย์​เนบูคัดเนสซาร์​ให้​เศเดคียาห์ อา​ของ​เยโฮยาคีน​ขึ้น​เป็น​กษัตริย์​เหนือ​ยูดาห์​และ​เยรูซาเล็ม​แทนเขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๐
เมื่อถึงฤดูแล้งกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ทรงใช้ให้นำ พระองค์มายังบาบิโลน พร้อมกับเครื่องใช้ประเสริฐแห่งพระนิเวศของพระเจ้า และตั้งให้เศเดคียาห์บิตุลา ของพระองค์เป็นพระราชาเหนือยูดาห์ และเยรูซาเล็ม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๐
พอถึงสิ้นปีแล้วกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ทรงใช้ให้นำพระองค์มายังบาบิโลน พร้อมกับเครื่องใช้ประเสริฐแห่งพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ และตั้งให้เศเดคียาห์ปิตุลาของพระองค์เป็นกษัตริย์เหนือยูดาห์และเยรูซาเล็ม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๐
พอ ถึง สิ้น ปี แล้ว กษัตริย์ เนบูคัด เนสซา ร์ทรง ใช้ ให้ นำ พระองค์ มายัง บา บิ โลน พร้อม กับ เครื่อง ใช้ ประเสริฐ แห่ง พระ นิเวศ ของ พระ เยโฮวาห์ และ ตั้ง ให้ เศเด คียาห์ปิตุลา ของ พระองค์ เป็น กษัตริย์ เหนือ ยู ดาห์และ เยรูซา เล็ม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok