A A A A A
๒ พงศาวดาร ๓๖
แล้วประชาชนในแผ่นดินนั้นก็นำเยโฮอาหาสพระราชโอรสของโยสิยาห์มา และตั้งให้เป็นกษัตริย์แทนพระราชบิดาในกรุงเยรูซาเล็ม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

และประชาชนได้เลือกเยโฮอาหาสโอรสของโยสิยาห์ขึ้นเป็นกษัตริย์ในกรุงเยรูซาเล็มแทนราชบิดา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

และ​ประชาชน​ชาว​ยูดาห์​ก็​ยก​เยโฮอาหาส​ลูกชาย​ของ​โยสิยาห์​ขึ้น​เป็น​กษัตริย์​ใน​เมือง​เยรูซาเล็ม​ต่อจาก​พ่อ​ของเขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

ราษฎรได้ตั้งเยโฮอาหาสบุตรโยสิยาห์ และให้พระองค์เป็นพระราชาแทนราชบิดาของ พระองค์ในเยรูซาเล็ม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

ประชาชนแห่งแผ่นดินได้ตั้งเยโฮอาหาสโอรสของโยสิยาห์ และให้พระองค์เป็นกษัตริย์แทนราชบิดาของพระองค์ในเยรูซาเล็ม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

เยโฮ อา หาส ครอบครอง แต่ ถูก ถอด ออก จาก ราช สมบัติ ( 2 พกษ 23 : 30 - 33 ) ประชาชน แห่ง แผ่นดิน ได้ ตั้ง เยโฮ อา หาส โอรส ของ โย สิยาห์ และ ให้ พระองค์ เป็น กษัตริย์ แทน ราช บิดา ของ พระองค์ ใน เยรูซา เล็ม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok