A A A A A
๒ พงศาวดาร ๑๗
เยโฮชาฟัทพระราชโอรสของพระองค์ครองราชย์แทนพระองค์ และทรงเสริมกำลังพระองค์เองต่อสู้กับอิสราเอล
พระองค์ทรงวางกำลังพลไว้ในเมืองป้อมทั้งหมดของยูดาห์ และทรงตั้งทหารรักษาการในแผ่นดินยูดาห์และในเมืองต่างๆ ของเอฟราอิม ที่อาสาพระราชบิดาของพระองค์ทรงยึดไว้
พระยาห์เวห์สถิตกับเยโฮชาฟัท เพราะพระองค์ทรงดำเนินในวิถีทางช่วงต้นๆ ของพระราชบิดา ของพระองค์ พระองค์ไม่ได้ทรงแสวงหาพระบาอัล
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

เยโฮชาฟัทราชโอรสของอาสาขึ้นครองราชย์ และทรงทำให้พระองค์เองแข็งแกร่งขึ้นเพื่อรบกับอิสราเอล
เยโฮชาฟัททรงวางกำลังพลไว้ในหัวเมืองป้อมปราการทุกแห่งของยูดาห์ ในที่ต่างๆ ทั่วยูดาห์ และในหัวเมืองต่างๆ ของเอฟราอิมที่อาสาราชบิดาทรงยึดมา
องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับเยโฮชาฟัท เพราะในตอนต้นรัชกาล เยโฮชาฟัททรงเจริญรอยตามดาวิดผู้เป็นบรรพบุรุษ ไม่ได้นมัสการพระบาอัล
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

เยโฮชาฟัท​ลูกชาย​ของ​อาสา​ขึ้น​เป็น​กษัตริย์​สืบ​ต่อ​จาก​อาสา เยโฮชาฟัท​ได้​ทำ​ให้​ยูดาห์​แข็งแกร่ง เพื่อ​ต่อสู้​กับ​ชนชาติ​อิสราเอล
เขา​จัด​วาง​กองทัพ​ไว้​ประจำการ​ตาม​เมือง​ต่างๆ​ที่​เป็น​ป้อม​ปราการ​ของ​ยูดาห์ และ​วาง​กอง​กำลัง​ไว้​ใน​ยูดาห์​และ​ใน​เมือง​อีก​หลายๆ​เมือง​ของ​เอฟราอิม​ที่​อาสา​ผู้​เป็น​พ่อ​ของ​เขา​ยึด​มาได้
พระยาห์เวห์​สถิต​อยู่​กับ​เยโฮชาฟัท เพราะ​เขา​ได้​ทำตาม​สิ่ง​ดีๆ​ที่​พ่อ​ของ​เขา​ทำ​ใน​ช่วง​แรกๆ เขา​ไม่​ได้​ขอ​ความ​ช่วยเหลือ​จาก​พวก​พระ​บาอัล
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

เยโฮชาฟัทโอรสของพระองค์ครอบครองแทนพระองค์ และทรงเสริมกำลังพลต่อสู้อิสราเอล
พระองค์ทรงวางกำลังพลไว้ในหัวเมือง ที่มีป้อมทั้งปวงของยูดาห์ และทรงตั้งทหารประจำป้อมในแผ่นดิน ยูดาห์และในหัวเมืองเอฟราอิม ซึ่งอาสาราชบิดาของพระองค์ได้ยึดไว้
พระเจ้าทรงสถิตกับเยโฮชาฟัท เพราะพระองค์ทรงดำเนินในทางเบื้องต้นๆของดาวิดราชบิดาของพระองค์ พระองค์มิได้ทรงแสวงหาบรรดาพระบาอัล
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

เยโฮชาฟัทโอรสของพระองค์ครอบครองแทนพระองค์ และทรงเสริมกำลังพลต่อสู้อิสราเอล
พระองค์ทรงวางกำลังพลไว้ในหัวเมืองที่มีป้อมทั้งปวงของยูดาห์ และทรงตั้งทหารประจำป้อมในแผ่นดินยูดาห์ และในหัวเมืองเอฟราอิม ซึ่งอาสาราชบิดาของพระองค์ได้ยึดไว้
พระเยโฮวาห์ทรงสถิตกับเยโฮชาฟัท เพราะพระองค์ทรงดำเนินในทางเบื้องต้นๆของดาวิดราชบิดาของพระองค์ พระองค์มิได้ทรงแสวงหาพระบาอัล
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

เยโฮ ชา ฟัทครอบครอง แทน อาสา ( 1 พกษ 15 : 24 ) เยโฮ ชา ฟัทโอรส ของ พระองค์ ครอบครอง แทน พระองค์ และ ทรง เสริม กำลัง พล ต่อสู้ อิส ราเอล
พระองค์ ทรง วาง กำลัง พล ไว้ ใน หัวเมือง ที่ มี ป้อม ทั้งปวง ของ ยูดาห์ และ ทรง ตั้ง ทหาร ประจำ ป้อม ใน แผ่นดิน ยูดาห์ และ ใน หัวเมือง เอฟ ราอิม ซึ่ง อาสา ราช บิดา ของ พระองค์ ได้ ยึด ไว้
พระ เยโฮ วาห์ทรง สถิต กับ เยโฮ ชาฟัท เพราะ พระองค์ ทรง ดำเนิน ใน ทาง เบื้องต้น ๆ ของ ดา วิด ราช บิดา ของ พระองค์ พระองค์ มิได้ ทรง แสวง หา พระ บาอัล
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok