A A A A A
๒ พงศาวดาร ๑๗
และพระทัยของพระองค์ก็เข้มแข็งขึ้นในพระมรรคาของพระยาห์เวห์ พระองค์จึงทรงรื้อปูชนียสถานสูงและบรรดาเสาอาเช-ราห์เสียจากยูดาห์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

เยโฮชาฟัททรงปักใจแน่วแน่ในทางขององค์พระผู้เป็นเจ้า ยิ่งกว่านั้นพระองค์ทรงกำจัดสถานบูชาบนที่สูงทั้งหลายและบรรดาเสาเจ้าแม่อาเชราห์ออกจากยูดาห์ด้วย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

จิตใจ​ของ​เขา​ชื่นชม​ยินดี​ใน​วิถี​ทาง​ของ​พระยาห์เวห์ นอกจากนั้น​เขา​ยัง​รื้อ​สถาน​นมัสการ​ทั้งหลาย​และ​พวก​เสา​ของ​พระ​อาเชราห์​ออก​จาก​ยูดาห์ด้วย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

เมื่อพระองค์ดำเนินในพระมรรคาของพระเจ้า พระทัยของพระองค์ก็เข้มแข็งขึ้น พระองค์จึงทรงกำจัดปูชนียสถาน สูงและบรรดาอาเชราห์เสียจากยูดาห์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

พระทัยของพระองค์เข้มแข็งขึ้นในพระมรรคาของพระเยโฮวาห์ พระองค์จึงทรงกำจัดปูชนียสถานสูงและบรรดาเสารูปเคารพเสียจากยูดาห์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

การ ฟื้นฟู กัน ใหม่ ใน สมัย เยโฮ ชา ฟัทพระทัย ของ พระองค์ เข้มแข็ง ขึ้น ใน พระ มรรคา ของ พระ เยโฮวาห์ พระองค์ จึง ทรง กำจัด ปูชนียสถาน สูง และ บรรดา เสา รูป เคารพ เสีย จาก ยูดาห์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok