A A A A A
๒ พงศาวดาร ๑๗
เพราะฉะนั้นพระยาห์เวห์ทรงสถาปนาราชอาณาจักรไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ และทุกคนในยูดาห์ต่างนำบรรณาการมาถวายเยโฮชาฟัท พระองค์จึงทรงมีทรัพย์สมบัติและเกียรติยศเป็นอันมาก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสถาปนาอาณาจักรที่เยโฮชาฟัททรงปกครอง ชาวยูดาห์ทั้งปวงนำสิ่งของมาถวายแด่พระองค์ พระองค์จึงทรงร่ำรวยและมีเกียรติมาก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ดังนั้น​พระยาห์เวห์​จึง​ทำ​ให้​อาณาจักร​ใน​มือ​ของ​เขา​มั่นคง และ​ชาว​ยูดาห์​ทั้งหมด​ได้​นำ​ของขวัญ​มากมาย​มา​ให้​กับ​เยโฮชาฟัท และ​เขา​มี​ทรัพย์​สมบัติ​มากมาย​และ​มี​ชื่อ​เสียงมาก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

เพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงสถาปนาราชอาณาจักร ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ และสิ้นทั้งยูดาห์ก็นำเครื่องบรรณาการมาถวายเยโฮชาฟัท พระองค์จึงมีทรัพย์มั่งคั่งอย่างยิ่งและมีเกียรติมาก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

เพราะฉะนั้นพระเยโฮวาห์ทรงสถาปนาราชอาณาจักรไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ และสิ้นทั้งยูดาห์ก็นำเครื่องบรรณาการมาถวายเยโฮชาฟัท พระองค์จึงมีทรัพย์มั่งคั่งอย่างยิ่งและมีเกียรติมาก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

เพราะฉะนั้น พระ เยโฮ วาห์ทรง สถาปนา ราช อาณาจักร ไว้ ใน พระ หัตถ์ ของ พระองค์ และ สิ้น ทั้ง ยู ดาห์ก็ นำ เครื่อง บรรณาการ มา ถวาย เยโฮ ชาฟัท พระองค์ จึง มี ทรัพย์ มั่งคั่ง อย่าง ยิ่ง และ มี เกียรติ มาก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok