A A A A A
๒ พงศาวดาร ๑๗
พระยาห์เวห์สถิตกับเยโฮชาฟัท เพราะพระองค์ทรงดำเนินในวิถีทางช่วงต้นๆ ของพระราชบิดา ของพระองค์ พระองค์ไม่ได้ทรงแสวงหาพระบาอัล
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับเยโฮชาฟัท เพราะในตอนต้นรัชกาล เยโฮชาฟัททรงเจริญรอยตามดาวิดผู้เป็นบรรพบุรุษ ไม่ได้นมัสการพระบาอัล
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

พระยาห์เวห์​สถิต​อยู่​กับ​เยโฮชาฟัท เพราะ​เขา​ได้​ทำตาม​สิ่ง​ดีๆ​ที่​พ่อ​ของ​เขา​ทำ​ใน​ช่วง​แรกๆ เขา​ไม่​ได้​ขอ​ความ​ช่วยเหลือ​จาก​พวก​พระ​บาอัล
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

พระเจ้าทรงสถิตกับเยโฮชาฟัท เพราะพระองค์ทรงดำเนินในทางเบื้องต้นๆของดาวิดราชบิดาของพระองค์ พระองค์มิได้ทรงแสวงหาบรรดาพระบาอัล
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

พระเยโฮวาห์ทรงสถิตกับเยโฮชาฟัท เพราะพระองค์ทรงดำเนินในทางเบื้องต้นๆของดาวิดราชบิดาของพระองค์ พระองค์มิได้ทรงแสวงหาพระบาอัล
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

พระ เยโฮ วาห์ทรง สถิต กับ เยโฮ ชาฟัท เพราะ พระองค์ ทรง ดำเนิน ใน ทาง เบื้องต้น ๆ ของ ดา วิด ราช บิดา ของ พระองค์ พระองค์ มิได้ ทรง แสวง หา พระ บาอัล
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok