A A A A A
๒ พงศาวดาร ๑๗
พระองค์ทรงวางกำลังพลไว้ในเมืองป้อมทั้งหมดของยูดาห์ และทรงตั้งทหารรักษาการในแผ่นดินยูดาห์และในเมืองต่างๆ ของเอฟราอิม ที่อาสาพระราชบิดาของพระองค์ทรงยึดไว้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

เยโฮชาฟัททรงวางกำลังพลไว้ในหัวเมืองป้อมปราการทุกแห่งของยูดาห์ ในที่ต่างๆ ทั่วยูดาห์ และในหัวเมืองต่างๆ ของเอฟราอิมที่อาสาราชบิดาทรงยึดมา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

เขา​จัด​วาง​กองทัพ​ไว้​ประจำการ​ตาม​เมือง​ต่างๆ​ที่​เป็น​ป้อม​ปราการ​ของ​ยูดาห์ และ​วาง​กอง​กำลัง​ไว้​ใน​ยูดาห์​และ​ใน​เมือง​อีก​หลายๆ​เมือง​ของ​เอฟราอิม​ที่​อาสา​ผู้​เป็น​พ่อ​ของ​เขา​ยึด​มาได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

พระองค์ทรงวางกำลังพลไว้ในหัวเมือง ที่มีป้อมทั้งปวงของยูดาห์ และทรงตั้งทหารประจำป้อมในแผ่นดิน ยูดาห์และในหัวเมืองเอฟราอิม ซึ่งอาสาราชบิดาของพระองค์ได้ยึดไว้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

พระองค์ทรงวางกำลังพลไว้ในหัวเมืองที่มีป้อมทั้งปวงของยูดาห์ และทรงตั้งทหารประจำป้อมในแผ่นดินยูดาห์ และในหัวเมืองเอฟราอิม ซึ่งอาสาราชบิดาของพระองค์ได้ยึดไว้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

พระองค์ ทรง วาง กำลัง พล ไว้ ใน หัวเมือง ที่ มี ป้อม ทั้งปวง ของ ยูดาห์ และ ทรง ตั้ง ทหาร ประจำ ป้อม ใน แผ่นดิน ยูดาห์ และ ใน หัวเมือง เอฟ ราอิม ซึ่ง อาสา ราช บิดา ของ พระองค์ ได้ ยึด ไว้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok