A A A A A
๒ พงศาวดาร ๑๗
๑๔
ต่อไปนี้เป็นจำนวนตามสกุล คือของเผ่ายูดาห์ ผู้บังคับกองพันนั้นได้แก่ ผู้บัญชาการอัดนาห์ พร้อมกับนักรบกล้าหาญ 300,000 คน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๔
จัดกำลังพลตามครอบครัวดังนี้ จากยูดาห์มีผู้บังคับบัญชากองพันต่างๆ ได้แก่ แม่ทัพอัดนาห์คุมกำลังพล 300,000 คน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๔
พวก​ทหาร​เหล่านี้​ได้รับ​การ​ลง​ทะเบียน​ไว้​ตาม​ตระกูล​ของ​พวกเขา จาก​ชาว​ยูดาห์ พวก​แม่ทัพ​กองพัน มี อัดนาห์​เป็น​แม่ทัพ มี​นักรบ​อยู่​สามแสน​คน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๔
ต่อไปนี้เป็นจำนวนตามตระกูลของเขา คือของยูดาห์ ผู้บังคับบัญชากองพัน มี อัดนาห์ ผู้บังคับบัญชา พร้อมกับทแกล้วทหารสามแสนคน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๔
ต่อไปนี้เป็นจำนวนตามเรือนบรรพบุรุษของเขาคือ ของยูดาห์ ผู้บังคับบัญชากองพันมี อัดนาห์ผู้บังคับบัญชา พร้อมกับทแกล้วทหารสามแสนคน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๔
ต่อ ไป นี้ เป็น จำนวน ตาม เรือน บรรพบุรุษ ของ เขา คือ ของ ยูดาห์ ผู้ บังคับบัญชา กองพัน มี อัด นาห์ผู้ บังคับบัญชา พร้อม กับ ทแกล้ว ทหาร สาม แสน คน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok