A A A A A
๒ พงศาวดาร ๑๗
๑๑
คนฟีลิสเตียบางพวกนำของกำนัลมาถวายเยโฮชาฟัท และนำเงินมาเป็นบรรณาการ และพวกอาหรับนำแกะผู้ 7,700 ตัว และแพะผู้ 7,700 ตัวมาถวายพระองค์ด้วย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๑
ชาวฟีลิสเตียบางพวกนำของถวายและเงินมาเป็นเครื่องบรรณาการแก่เยโฮชาฟัท และชาวอาหรับถวายแกะผู้ 7,700 ตัว และแพะ 7,700 ตัว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๑
ชาว​ฟีลิสเตีย​บาง​พวก​ได้​นำ​ของขวัญ​มากมาย​และ​เงิน​มา​ให้​กับ​เยโฮชาฟัท และ​พวก​อาหรับ​นำ​แกะ​ตัวผู้​เจ็ดพัน​เจ็ดร้อย​ตัว และ​แพะ​เจ็ดพัน​เจ็ด​ร้อยตัว​มา​ให้​กับเขา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๑
คนฟีลิสเตียบางพวกได้นำของกำนัลมาถวายเยโฮชาฟัท และนำเงินมาเป็นบรรณาการ และพวกอาหรับได้นำฝูงแพะแกะ คือแกะผู้เจ็ดพันเจ็ดร้อยตัว และแพะผู้เจ็ดพันเจ็ดร้อยตัวมาถวายพระองค์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๑
คนฟีลิสเตียบางพวกได้นำของกำนัลมาถวายเยโฮชาฟัท และนำเงินมาเป็นบรรณาการ และพวกอาระเบียได้นำฝูงแพะแกะ คือแกะผู้เจ็ดพันเจ็ดร้อยตัว และแพะผู้เจ็ดพันเจ็ดร้อยตัวมาถวายพระองค์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๑
คน ฟีลิส เตียบาง พวก ได้ นำ ของกำนัล มา ถวาย เยโฮ ชาฟัท และ นำ เงิน มา เป็น บรรณาการ และ พวก อาระ เบียได้นำฝูง แพะ แกะ คือ แกะ ผู้ เจ็ด พัน เจ็ด ร้อย ตัว และ แพะ ผู้ เจ็ด พัน เจ็ด ร้อย ตัว มา ถวาย พระองค์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok