A A A A A
๒ พงศาวดาร ๑๗
๑๐
ความหวาดกลัวพระยาห์เวห์เกิดขึ้นกับ บรรดาราชอาณาจักรที่อยู่รอบๆ ยูดาห์ และพวกเขาไม่ได้ทำสงครามกับเยโฮชาฟัท
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๐
ทุกอาณาจักรรอบๆ ยูดาห์ต่างก็เกรงกลัวองค์พระผู้เป็นเจ้า จึงไม่มีใครกล้ามาทำสงครามกับเยโฮชาฟัท
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๐
พระยาห์เวห์​ทำ​ให้​อาณาจักร​ทั้งหลาย​ที่​อยู่​ล้อม​รอบ​ยูดาห์​ยำเกรง​พระองค์ เพื่อ​พวกเขา​จะ​ได้​ไม่​มา​ทำ​สงคราม​กับ​เยโฮชาฟัท
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๐
เหตุให้กลัวอันมาจากพระเจ้าตกอยู่เหนือบรรดา ราชอาณาจักรที่อยู่รอบยูดาห์ และเขาทั้งหลายมิได้ทำสงครามกับเยโฮชาฟัท
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๐
ความหวาดกลัวอันมาจากพระเยโฮวาห์ตกอยู่เหนือบรรดาราชอาณาจักรแห่งแผ่นดินต่างๆที่อยู่รอบยูดาห์ และเขาทั้งหลายมิได้ทำสงครามกับเยโฮชาฟัท
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๐
พระเจ้า ทรง เสริม กำลัง ให้ เยโฮ ชา ฟัทความ หวาด กลัว อัน มา จาก พระ เยโฮ วาห์ตก อยู่ เหนือ บรรดา ราช อาณาจักร แห่ง แผ่นดิน ต่างๆ ที่ อยู่ รอบ ยูดาห์ และ เขา ทั้งหลาย มิได้ ทำ สงคราม กับ เยโฮ ชาฟัท
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok